Flutter Programming (เวอร์ชันเต็ม พร้อม Source Code) | 3,762 min.
1,790 บาท จากปกติ 2,700 บาท ดูได้ 360 วัน (ไม่รวม Vat.)

รายละเอียดคอร์สวิดีโอ Flutter


Flutter
คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application (Android/iOS) พัฒนาโดยบริษัท Google Inc. โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ที่มีความคล้ายกับภาษา C# และ Java

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Flutter คือ การปรับแต่ง UI (User Interface) ที่มีความยืนหยุ่น แยกการออกแบบเพื่อเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน UX (User Experience) โดย UI จะใกล้เคียงกับ Native และตรงตาม Design Guideline ที่ถูกต้อง และมีความสามารถในการทำ Hot Reload ที่ทำให้การแก้ไขโค้ดสามารถแสดงผลได้ทันทีในระหว่างที่รันแอปพลิเคชัน และยังรวมไปถึงมี Widget ที่พร้อมให้เลือกใช้มากมาย ทำให้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ไวเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการแอปที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ

ในหลักสูตรมีการสอน State Management โดยใช้ BLoC (Business Logic Component) ที่นิยมในกลุ่มนักพัฒนา Flutter ในการจัดการ Local/Global State เพื่อรองรับระบบที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน ดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงการเขียนโค้ดที่ทำงานร่วมกับ Native API โดยใช้ภาษาสมัยใหม่อย่าง Kotlin และ Swift เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับ Requirement ที่ต้องเชื่อมต่อกับ Native Android และ iOS

 

ตัวอย่าง Flutter Workshop 

 

เนื้อหาโดยละเอียด

1. Setup and Introduction

 • What is Flutter?
 • Flutter Architecture
 • Material Design (Android)
 • Cupertino (iOS)
 • Scaffold Widget
 • Flutter vs React Native
 • Platform channels
 • Flutter Doctor CLI
 • Setup Development Tools
 • Project Structure

2. Dart programming language

 • Introduction
 • DartPad
 • Variables
 • Functions
 • Operators
 • Control Flow
 • Exceptions
 • Classes

 3. Layout and Widget

 • Understanding layouts
 • Stateless Widget
 • Stateful Widget
 • Life cycle
 • Images
 • Button
 • Form and input
 • Card
 • Rows
 • Columns
 • Flex
 • Stack Widget
 • Containers
 • Stack
 • AppBar
 • Texe and Icon
 • Containers
 • Expanded
 • RaisedButton
 • GridView
 • Intrinsic Heigh, Width
 • SizedBox
 • FutureBuilder
 • MediaQuery
 • Formatting code

4. Event widget

 • Flutter API
 • Animations
 • Gesture
 • Form validation

5. Using List Layout

 • Creating Scrollable Lists
 • Custom Layout
 • Custom Style

6. AppBar and Tabs

 • Custom AppBar
 • Menu Bar
 • SliverAppBar and Animated
 • Custom Tabs
 • Tab Bottom

7. Navigator

 • Push, Pop
 • PushNamed
 • PushReplacementNamed
 • PopAndPushNamed
 • PushNamedAndRemoveUntil
 • PopUntil

8. Login Workshop

 • Authentication
 • Handle Form
 • Deep Dive Into TextField
 • Form validation
 • Shared preference
 • Login-Logout
 • Send data between page
 • Alert Dialog

9. JSON Restful Feed Workshop

 • The HTTP Package
 • Using Postman App
 • Http method (GET/POST/PUT/DELETE/..)
 • Binding JSON
 • Parsing complex JSON
 • Images loader
 • Displaying a Loading Spinner
 • Using Pull to Refresh
 • Streambuilder
 • Asynchronous (await/async)
 • Handling Error Responses
 • Using Deep link
 • Youtube Video Player 

10. QRCode Scanner/Generator Workshop

 • Permissions request configuration
 • Runtime Permissions
 • QRCode Generator
 • Custom QRCode
 • QRCode Scanner
 • Handle Events
 • Detect platform (Android/iOS)
 • Sharing with Platform Specific Channel
 • Privacy Case study

11. SQLite Database Offline App Workshop

 • Using SQLite Database
 • Install SQLite Browser management
 • CRUD (Create, Read, Update, Delete)
 • Inject data into listview

12. State Management

 • What is state management
 • Introduction Bloc state management
 • StreamBuilder *async yield
 • Bloc Middleware
 • How do Callbacks
 • Good Bloc File Structuring
 • Workshops Migration to Bloc pattern

13. Debugging

 • Dart Analysis
 • Logs
 • Performance data
 • Application layers
 • Widget Inspector

14. Publishing

 • Icon
 • Resources Management
 • Build APK
 • Publishing to Google Play
 • Deploy Real device (Android/iOS)

 

 

 ภาพบรรยากาศการอบรม Flutter Contact Us

: (66)87-676-0813
: (66)2-689-8943

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: QuickSupport (วิธีใช้งาน)

: AnyDesk (วิธีใช้งาน)

: CodeMobiles Blog

: Our GitHub

: ShareCode

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นอกเวลาทำการฝากข้อความที่
Line: @codemobiles


สอนสด

ดูคอร์สวิดีโอออนไลน์


Copyright © 2010-2022 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.