วีดีโอสอน Spring Boot RESTful API + JPA ORM + PostgreSQL | 402 min.
ราคา 950 บาท (ไม่รวม Vat.) ดูวีดีโอ (ทั้งหมด)
ฟอร์มสมัคร

Spring Boot RESTful API + JPA ORM + PostgreSQL 

ราคาพิเศษ EarlyBird ก่อน 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น, พร้อมดูได้ทั้งหมด 15 มิถุนายน 2563

วีดีโอหลักสูตรนี้จะสอนการพัฒนา RESTful API ด้วย Spring Boot ที่ช่วยให้การพัฒนาโปรเจ็คทำได้ไว เนื่องจาก Spring Boot ถูกพัฒนาเพื่อเสริมความสามารถของ Spring Framework ลดขั้นตอนการ Configure ทำให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อส่วนต่างๆได้ง่าย เช่น การเชื่อมต่อ Database และการ Mapping Service รวมถึงการจัดการ Dependencics ที่ทำได้สะดวกมากขึ้น

ในหลักสูตรนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Core concept of spring เช่น Spring IoC Container, Bean and Life Cycle, Dependency Injection(DI), Context เพื่อต่อยอดมาใช้ในการพัฒนาโปรเจ็ค Spring Boot ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่อมแท้ และสอนใช้ Annotation ต่างๆที่ทำให้โค๊ดของเรามีความเป็นระเบียบ สอนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในลักษณะ Object Relational Mapping (ORM) โดยเราสามารถเปลี่ยน Database โดยที่ไม่ต้องแก้ไขโค๊ดเดิม พร้อมกับหลักการสร้าง Repository Service เพื่อมาจัดการ Create Read Update Delete (CRUD) กับ Database เพื่อแยกโค๊ดให้ง่ายต่อการเขียน Test, Maintenance และรองรับการขยายระบบในอนาตต

เนื้อหาโดยละเอียด

1. Setup and Introduction

 • What is Spring Boot?
 • Why Spring Boot?
 • Install Java Platform (JDK)
 • Install Eclipse IDE
 • Install Spring tools
 • Install HTTP client Postman
 • Using Spring Boot Initializr
 • Project Structure
 • Run Spring Boot project
 • Manage Dependencies
 • Using property file config

 2. Spring Boot Concept

 • Annotation
 • BeanFactory
 • ApplicationContext
 • Component
 • Dependency Injection
 • Autowire
 • Constructor and Setter Injection
 • Controller
 • Repository
 • Service

3. Spring Boot RESTFul API

 • Adding Methods to Handle GET, POST, PUT, DELETE
 • Handle Query String, Path Variable, HTTP Body
 • Routing Definition in RestController
 • Jackson
 • Using Lombok to generate boilerplate code
 • Uploading MultipartFile
 • Error Handling 
 • Using Postman
 • Cross Origin Resource Sharing (CORS)
 • Logging

4. PostgreSQL Database

 • Introduction to Java Persistence API (JPA) 
 • Object Relational Mapping Concepts (ORM) 
 • Using Hibernate
 • Implementing our Entity and Repository
 • Connect PostgreSQL Amazon Web Services
 • Create Read Update Delete (CRUD)
 • Using JPA Complex Queries
 • Environment profiles

5. Authentication Module

 • Sign Up / Sign In users
 • Encryption password
 • Using Json Web Token (JWT)
 • Spring Boot Filter

6. Deploying to Amazon cloud AWS EC2

 • Production Build
 • Manage service 
 • What and Why AWS?
 • Using Elastic beanstalk
 • Deploy on Amazon EC2 Linux Server

Contact Us

: (66)87-676-0813-14
: (66)81-359-9468

: support@codemobiles.com

: @codemobiles

: OnSite Training Service

: TeamViewer QuickSupport

: CodeMobiles Blog

: Gist-GitHub

: ShareCode


สอนสด

ดูคอร์สวิดีโอออนไลน์


Copyright © 2010-2020 CodeMobiles Co., Ltd. All Rights Reserved.